Mena
Mena
Rýchle vyhľadávanie

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

     Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
     Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na doméne www.123mobil.sk  (ďalej len „internetový obchod“).
     Označenie predávajúceho je:

obchodné meno: 123mobil, s.r.o.

sídlo: Čierne 433, 023 13 Čierne pri Čadci

IČO: 46388851

IČ DPH: SK2023390490

zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 55732/L

mail: info@123mobil.eu

telefón: 0915 611 123

    Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).
    VOP platia pre nákup v internetovom obchode  prevádzkovanom predávajúcim.
    VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby len pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (SecureTel, s.r.o.) so spotrebiteľom.
    VOP sú súčasťou každej uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len „Obchodný zákonník“), všetky zákony v znení ich neskorších predpisov.
    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania, resp. obchodovania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi VOP v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
    Tovarom sa na účely prevádzkovania internetového obchodu rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade tohto internetového obchodu.
    V ponuke/prehľade internetového obchodu sa nachádza tovar (produkty) tzv. II. akosti, ktorý zákazníci vrátili v zákonom stanovenej lehote 14 kalendárnych dní, príp. používaný tovar. Ide teda o tovar rozbalený, v niektorých prípadoch s poškodeným obalom, v niektorých prípadoch je tovar mnohokrát použitý, alebo prípadne s drobnými estetickými vadami. V ponuke sa nachádza tiež tovar, ktorý bol vystavovaný/prezentovaný na technologických výstavách alebo vystavovaný vo výkladoch v predajniach, avšak ktorý je plne funkčný a bez technických závad. Pri každom výrobku v ponuke internetového obchodu je uvedená podrobná informácia (vrátane foto), v akom stave sa konkrétny tovar (produkt) nachádza, vrátane záručnej doby, ktorá sa na tovar vzťahuje.
    Orgánom dozoru je:

     Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
   
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

 

Článok 2

Objednávanie tovaru /ako nakupovať/

    Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
    Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.                   2.1 - vybraný tovar vložiť do košíka.                                                                       2.2 - v prípade ak nechcete tovar objednať,stačí vyprazdniť kôš.                    
    Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu, kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Po odoslaní objednávky kupujúcim, mu obratom príde automaticky generované oznámenie o prijatí/doručení objednávky, ktoré však nie je právne záväzné do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim podľa nasl. odseku.
    Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú žiadne pochybnosti o pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu uvedeného kupujúcim v jeho objednávke, odošle oznámenie o potvrdení objednávky. Odoslaním oznámenia o potvrdení objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
    V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o potvrdení objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za vyplnenú nesprávne a predávajúci ju neakceptuje a teda nie je ňou viazaný.

   

Článok 3

Stornovanie objednávky

    V prípade ak vám objednaný tovar nevyhovuje nás kontaktujte.

Článok 4

Platobné podmienky

    Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v mene Euro je k ním pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle platných predpisov, ale v cene nie sú zahrnuté náklady na prepravu/dodanie tovaru.
    Kupujúci si môže tovar prísť vyzdvihnúť aj osobne, a to na mieste určenom predávajúcim v oznámení o potvrdení objednávky, v takom prípade kupujúci poštovné, resp. náklady na dopravu tovaru neplatí, alebo mu môže byť tovar odoslaný na dobierku, pričom výber jednej z možností kupujúci vykoná riadnym vyplnením objednávkového formulára.
    V prípade, že tovar bude odosielaný na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie, a to pri prevzatí tovaru.
    Príslušný daňový doklad o zaplatení (faktúra) je súčasťou dodávky tovaru.
    Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach (Článok 5 VOP), pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom Zásielkovne (náklady v sume 2,49 EUR v SR), alebo DPD kuriéra (náklady v sume 3,49,- EUR v SR). 
    Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru mimo SR, do členských štátov EÚ, zašle predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.
    Predávajúci je kedykoľvek aj bez udania dôvodu oprávnený odoprieť dodať objednaný tovar kupujúcemu, a to až do momentu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
    V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov špecifikovaných v Článku 3 ods. 2 VOP a ani nárok predávajúceho na náhradu škody.

 

Článok 5

Dodacie podmienky

    Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva, a to v lehote uvedenej v oznámení o potvrdení objednávky. Pokiaľ dodacia lehota nebude v potvrdení objednávky uvedená, tak vždy najneskôr do 30 dní od odoslania oznámenia o potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto max. dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
    V prípade, ak nejde o osobný odber tovaru kupujúcim, predávajúci odošle tovar kupujúcemu v dostatočnom predstihu, aby bola lehota dodania tovaru dohodnutá podľa predchádzajúceho odseku dodržaná. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné odoslať, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o potvrdení objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o potvrdení objednávky je predávajúci viazaný.
   
    Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie a úplnosť. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený (iným spôsobom ako bolo špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu), je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
    Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený (iným spôsobom ako bolo špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu) a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (iným spôsobom ako bolo špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu, avšak bez známok poškodenia samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), kupujúci čo najskôr informuje predávajúceho o zistených skutočnostiach.
    Kupujúci je informovaný zo strany predávajúceho o odoslaní tovaru v deň jeho odoslania. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný aspoň na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je kupujúci bezodkladne povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú poverenú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

 

Článok 6

Osobitné ustanovenia

    Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

    Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto Článku, tovar rozbaliť a odskúšať, a to spôsobom, ktorý je obvyklý pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu (poškodeniu) pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t.j. také ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania s tovarom, potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
    Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy uskutočneným v súlade s týmito VOP a prísl. zákonmi, sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať dodaný tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú kupujúcim za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný (iným spôsobom ako bolo špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu). Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr ako mu je doručený/vrátený tovar, alebo nie skôr ako mu zákazník hodnoverne preukáže, že predávajúcemu zaslal tovar späť.
    Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim), a to bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar však musí byť vždy zachovaná.
    Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v Článku 1 ods. 3 VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy  tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení, a pod. a v originálnom/pôvodnom obale.
    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je kupujúcim vôbec použitý a nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale (v ktorom bol dodaný), a nie je (tovar a jeho obal) poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú celú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar síce bol kupujúcim rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania (nad rámec vykonania nevyhnutného odskúšania v zmysle ods. 2 tohto Článku), nemá žiadne vady (okrem takých, ktoré boli špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu) a po skompletizovaní tovaru, jeho obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať.
    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol použitý a je poškodený a/alebo neúplný (inak ako bolo špecifikované v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu),môže si predávajúci vymáhať škodu,ktorá mu vznikla.

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby, avšak s výnimkou vád špecifikovaných v ponuke daného tovaru na stránke internetového obchodu, tzn. pritovare, ktorý bol používaný alebo opravovaný, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté takýmto jeho použitím alebo opotrebením a pri tovare, ktorý je predávaný za nižšiu cenu ako je cena nového tovaru, nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola takáto nižšia cena stanovená/dohodnutá. Záručná doba pri nepoužitom/nevystavovanom tovare je 24 mesiacov. Záručná doba pri použitom/vystavovanom tovare je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste (ak je vydaný) vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom a týmito VOP, pričom podmienky a rozsah takej záruky určí v tomto záručnom liste. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie tovaru a pod. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za príp. stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v reklamovanom tovare. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
    Záručný list (v prípade jeho vydania) obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby vzťahujúcej sa na konkrétny tovar a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti (alebo ak nebol dodaný spolu s tovarom), nespôsobuje to neplatnosť záruky.
    Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť reklamáciu tovaru prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.
    Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
    Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu je potrebné aby boli splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

a)    je predložený originálny záručný list (pokiaľ bol dodaný spolu s tovarom),

b)   je predložený doklad o zaplatení,

c)    tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste, resp. v týchto VOP,

d)   kupujúci podrobne uvedie aké vady má tovar.

    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu-spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
    Ostatné podmienky reklamácie neupravené týmito VOP, sa riadia podľa platného Reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je sprístupnený na webovej adrese internetového obchodu a prísl. zákonov.
    Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (zákazník).

 

Článok 8

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

    Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 9

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

    IS (informačný systém) internetového obchodu www.123mobil.eu je riadne oznámený na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, pod identifikačným číslom, ktoré bude zo strany Úradu pridelené v najbližšom období.
    Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, čísla telefónu a platnej e-mailovej adresy.
    Kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
    Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na základe týchto VOP určených predávajúcim. Kupujúci po odoslaní objednávky, môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostávať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže takéto zasielanie kedykoľvek písomne odvolať.
    Kupujúci vyjadrením súhlasu s VOP udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, servis, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je však nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
    Spracovávané údaje nebudú bez písomného súhlasu kupujúceho zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto VOP nie je stanovené inak.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

    Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené vis maior - „vyššou mocou“, alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehôt pri plnení svojich záväzkov.
    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich sprístupnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
    VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu už odoslaním elektronickej objednávky podľa Článku 2 ods. 3 VOP.

 

VOP sú platné od 1.01.2016